องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

"พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อคุณภาพชีวิตมั่นคง"