เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ยะลา

นับเวลาถอยหลัง

วัน
ชั่วโมง
นาที

20 ธันวาคม 2563

ประกาศ / คำสั่ง
องค์ความรู้การเลือกตั้ง

TIME line การเลือกตั้งท้องถิ่น 2563

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา