การสั่งหาบุคคลทำงาน

156

ด้วยบริษัทเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชาย – หญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานประชาชนในหมู่บ้าน และการส่งเสริมการมีอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน