กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

30

30 พ.ย. 2565 14.00 น.
ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกอบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน