กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิด

41

15 ธันวาคม 2565
นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดในการกำหนดปรัชญาของหลักสูตร ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา