ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗

161