ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562

123
ช่องทาง จำนวน หมายเหตุ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  www.yalapao.go.th 0
จดหมาย 0
ตู้รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 0