คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

137

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอกาบัง เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามฯ นางกัสมะห์ เกื้อกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่อำเภอกาบัง และอำเภอยะหา