คําแนะนําการเรียกเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมันและกาศปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

71