จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ 417-63-0003 สำนักงานเลขานุการฯ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 00020/2566 ลว 24 พ.ย.65

32