ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7

อ่านประกาศ