นายก อบจ.ยะลา ต้อนรับคณะจากสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

87

นายก อบจ.ยะลา ต้อนรับคณะจากสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อนำเสนอข้อมูลในการบริการ และ วิชาการ ด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16 มี.ค. 64 ที่ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 อบจ.ยะลา นายมุตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อม รองนายกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ต้อนรับคณะจากสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อนำเสนอข้อมูลในการบริการ และ วิชาการ ด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์.สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม สัมมนา จัดการประชุมวิชาการ เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดถึง การดำเนินงานในการจัดทำแผนและข้อเสนอแนะให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน