ปรชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

46

วันที่17 ม.ค.2566 เวลา10.00 น.
นายมาหะมะ วาแมดีซาประธานสภาฯ อบจ.ยะลา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา