ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และการแบ่งส่วนราชการภายในกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

50