ประกาศบัญชีรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์สมัครใจถ่ายโอน/ช่วยราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

761