ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

14