ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) จำนวน 5,000 ถุง

91