ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ สิ่งอื่นใดซึ่งใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี และอื่นๆ ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

14