ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่

94