ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะคูวอ หมู่ที่ 3 ต.กอตอตือร๊ะ – บ้านบาลาสมีแล หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

20