ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 10 รายการ

10