ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10