ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเกลี่ยดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๑๓ ยล รายการลูกหมากคันส่ง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2