ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา อบจ.ยะลา ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2