ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองศ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

242