ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำและงานซ่อมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ่อหิน – เลียบอ่างเก็บน้ำ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

36