ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2565

35

หากประชาชนท่านใดสนใจเข้าฟังการประชุม ให้ยื่นแบบขอเข้ารับฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้น 4) โทร.073-203-613