ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

17

เรือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564