ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 92,486,500 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล