ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

12