ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

37