ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20