ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

403