ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

20