ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

37