ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ( เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

135