ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

56