ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

57