ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของ อบจ.ยะลา

32
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา นำทีมประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
.
ประกาศเจตจำนง เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทุจริต เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ