ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างซุ้มหน้าอาคารขนาด 8.00 X 10.00 เมตร และกั้นห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

47