ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 – บ้านลูโบ๊ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

13