ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงหลังคาเหล็ก 1 ชั้น พร้อมอาคารประกอบศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

12