ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

85