ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

12