ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง ตำบลตาะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

45