ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564

126