ประกาศ ก.จ.จ. ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น)

57