หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร

51

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562