หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร

81

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น