หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

69

ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)